Jason

这样 活着 . .

昨夜霜风。先入梧桐。
浑无处、回避衰容。
问公何事,不语书空。
但一回醉一回病,一回慵。

朝来庭下,光阴如箭,
似无言、有意伤侬。
都将万事,付与千钟。
任酒花白,眼花乱,烛花红。

午后,树下,得桃,以食。

无声。。。

又到立秋时。。

匆匆一生
一生匆匆

慢慢慢慢
我们都会老去

慢慢
慢慢我被忽略

有约不来过夜半,
闲敲棋子落灯花。

佛前指路